سایت کاریابی جویا کار

مسئولیت كیفری بیماریهای ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری

دسته بندي: حقوقی وسیاسی / پاور پوینت
29 خرداد

 

این كار تحقیقی تحت عنوان «مسئولیت كیفری بیماری‌های ناقل ایدز و سایر بیماریهای مسری» علاوه بر جذابیت موضوع برای خودم بدین دلیل بوده كه تاكنون كار زیادی در این زمینه صورت نپذیرفته و آثاری كه در این خصوص به نگارش درآمده بسیار پراكنده و مختصر می‌باشد. به علاوه اینكه با نگاهی به معضلات فعلی جامعه این مهم، بدون اغراق یكی از مبهمات كنونی جامعه ما می‌باشد.

در قسمت نخست این تحقیق، كلیاتی را پیرامون بیماری ایدز و چالش‌های حقوقی (كیفری) پیش رو در مقابله با این بیماری را بیان كرده و بعد به بررسی مسئولیت كیفری این بیماری پرداخته و مباحثی را تحت عناوین «جرم انگاری»؟، «قانون خاص»؟ و «چه مجازاتی؟» مطرح نمودم. در این تحقیق از قتل عمد، اقدام مجنی علیه، رضایت مجنی علیه و… چند عنوان جزایی دیگر كه می‌توان ناقلین ایدز را حسب آن به مجازات رساند سخن به میان آمده است.

فهرست مطالب:

مقدمه...........................................................................................................

بخش اول : تاریخچه و میزان شروع ایدز در ایران و جهان.......................

مبحث اول: نحوه انتقال بیماری....................................................................

گفتار اول: انتقال از مادر به كودك..............................................................

گفتار دوم: انتقال از راه خون و تزریق........................................................

گفتار سوم: انتقال از طریق تماس جنسی.....................................................

مبحث دوم: چگونگی عملكرد ویروس ایدز..................................................

مبحث سوم: تشخیص وجود ایدز از طریق آزمایش....................................

مبحث چهارم: راههای پیشگیری..................................................................

گفتار اول: روشهای رایج پیشگیری.............................................................

مبحث پنجم: مراحل بیماری ایدز..................................................................

گفتار اول: دوره بالینی آلودگی با HIV.......................................................

گفتار دوم: مرحله نهفته مزمن.....................................................................

گفتار سوم: مرحله نهایی بحران..................................................................

مبحث ششم: تظاهرات بالینی ایدز................................................................

مبحث نهایی: درمان ایدز و عفونت با HIV.................................................

بخش دوم : مفهوم و ماهیت مسئولیت كیفری.............................................

فصل اول: مفهوم و ماهیت مسئولیت كیفری................................................

مبحث اول: درجه بندی مراتب مسئولیت......................................................

مبحث دوم: انواع مسئولیت كیفری...............................................................

گفتاراول: مسئولیت كیفری در جنبه و معنای انتزاعی.................................

گفتار دوم: مسئولیت كیفری در جنبه و معنای واقعی..................................

مبحث سوم: طبقه بندی مسئولیت.................................................................

گفتار اول: مسئولیت كیفری در مقررات جزایی ایران..................................

الف) در قانون مقررات تأمینی مصوب 1339..............................................

ب) درقانون مجازات بخصوص مصوب 1304............................................

ج) در قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352.................................

د) در قانون مجازات اسلامی مصوب 1370................................................

ه) مسئولیت كیفری در حقوق اسلام............................................................

فصل دوم: ماهیت ضمان – ارزیابی دو نظریه............................................

مبحث اول: ضمان و مسئولیت كیفری..........................................................

نتیجه............................................................................................................

بخش سوم:  فصل اول تاریخچه هپاتیت......................................................

مبحث اول: اپیدمیولوژی .............................................................................

مبحث دوم: افرادی كه بیشتر در معرض خطر هستند.................................

مبحث سوم: سرایت پذیری و راههای انتقال...............................................

گفتار اول: انتقال از مادر به فرزند..............................................................

گفتار دوم: انتقال از طریق جنس..................................................................

گفتار سوم: تزریق خون و فرآورده های خونی پیوند اعضا.......................

گفتار چهارم: انتقال از طریق وسائل تیز نافذ و تماسهای زیرپوستی..........

گفتار پنجم: انتقال در حین ارائه خدمات تشخیصی و درمانی.....................

گفتار ششم: سایر راههای انتقال.................................................................

فصل دوم: هپاتیت چیست؟...........................................................................

مبحث اول: هپاتیت نوع A............................................................................

مبحث دوم: هپاتیت نوع B............................................................................

گفتار اول: راههای انتقال ویروس هپاتیت نوع B.........................................

گفتار دوم: آیا ویروس هپاتیت نوع B در اثر برخوردهای روزمره منتقل می‌گردد       

گفتار سوم: چه كسانی در معرض ابتلا به بیماری هپاتیت نوع B هستند؟..

گفتار چهارم: ناقلین هپاتیت به چه كسانی گفته میشود؟..............................

الف) ناقلین هپاتیت باید به چه مواردی توجه نمایند؟...................................

ب) ناقلین هپاتیت B باید به چه مواردی توجه نمایند؟.................................

مبحث سوم : هپاتیت C................................................................................

مبحث چهارم: هپاتیت D..............................................................................

گفتار اول: برای افراد آلوده به ویروس باید مشاوره كامل شامل..............

گفتار دوم: توصیه های لازم برای پیشگیری از انتقال به سایرین..............

 

بخش چهارم: بررسی مسئولیت كیفری ناقلین ایدز و سایر بیماریهای مسری           

مبحث اول: قتل عمد......................................................................................

مبحث دوم: اقدام مجنی علیه، علیه خود.......................................................

مبحث سوم: تأثیر قوت جانبی یا مجنی علیه.................................................

مبحث چهارم: رضایت مجنی علیه................................................................

گفتار اول: علم مجنی علیه نسبت به ناقل بودن متهم...................................

الف) فرض علم مجنی علیه...........................................................................

ب) فرض جهل مجنی علیه............................................................................

مبحث پنجم: ابراء جانبی...............................................................................

گفتار اول: حكومت اصل صحّت...................................................................

مبحث ششم: تعیین ارش..............................................................................

مبحث هفتم: سقط جنین مبتلا به ایدز...........................................................

نتیجه گیری..................................................................................................

فهرست منابع و مآخذ..................................................................................

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
قيمت فايل:10000 تومان
تعداد اسلايدها:97
خريد فايل پاورپوينت
دسته بندی ها
تبلیغات متنی