سایت کاریابی جویا کار

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سند

دسته بندي: حقوقی وسیاسی / پاور پوینت
25 خرداد

فهرست

 • فصل اول : و اقسام آن
 • مبحث اول : تعریف
 • مبحث دوم : اقسام : الف: عادی   ب: رسمی
 • بند اول: عادی و تعریف آن
 • بند دوم: رسمی و تعریف آن
 • بند سوم: اصطلاح اصطلاح ثبتی است
 • بند چهارم: انواع رسمی
 • الف: انواع از حیث نوع و ماهیت
 • ب: انواع از حیث نوع استفاده و كاربردی در یك دید كلی
 • بند پنجم: قدرت اجرائی رسمی
 • بند ششم: تفاوت ی كه اعتبار اسناد رسمی را دارد با در حكم رسمی لازم الاجراء
 • فصل دوم: اجرای اسناد رسمی:
 • مبحث اول: اسنادی كه می توان درخواست اجراء آنها را نمود
 • بند اول: اسناد معلق و منجز
 • بند دوم: وجود لازم الاجرای معتبر
 • بند سوم: تقاضای كتبی متعهد له 
 • بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد
 • مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه
 • بند اول: دفتر اسناد رسمی
 • بند دوم: اجرای ثبت یا ادارة ثبت
 • بند سوم: اجرای توسط دادگاه
 • مبحث سوم: صدور اجرائیه
 • بند اول: تعریف اجرائیه
 • بند دوم: انواع اجرائیه
 • بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو
 • لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه
 • بند پنجم: اشكالات مربوط به صدور اجرائیه
 • فصل سوم: شروع عملیات اجرائی
 • مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی
 • مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی
 • بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور
 • بند دوم: ابلاغ اجرائیه
 • بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احكام و اسناد خارجی در ایران 
 • فصل چهارم: ترتیب اجراء:
 • مبحث اول: اسناد بدون وثیقه
 • بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه 
 • بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه
 • بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول
 • بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول
 • بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له
 • بند ششم: وجه الااتزام
 • بند هفتم: رسیدگی به مدارك بدهكار
 • بند هشتم: بازداشت اموال متعهد
 • الف: بازداشت اموال منقول
 • مرحله اول: تقاضای متعهدله
 • مرحله دوم: ارزیابی
 • مرحلة سوم: تعیین حافظ
 • ب: بازداشت اموال غیر منقول
 • بند نهم - بازداشت اموال نزد شخص ثالث
 • بند دهم – مزایدة اموال بازداشت شده
 • بند یازدهم – مستثنیات دین
 • بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد
 • مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه
 • بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه
 • الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول
 • ب: اسناد مربوط به اموال منقول
 • بند دوم: واگذاری ملك به بستانكار
 • بند سوم: زمان حراج و ختم آن
 • بند چهارم: تنظیم انتقال اجرائی
 • بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول
 • بند ششم: تخلیه
 • بند هفتم: حقوق و تكالیف بدهكار اسناد رهنی و شرطی
 • بند هشتم: حقوق سایر بستانكاران و امكان استیفاء آن از مورد وثیقه
 • مبحث سوم: هزینه های اجرائی
 • مبحث چهارم: خاتمة عملیات اجرائی
 • فصل پنجم: شكایت اجرائی
 • مبحث اول: شكایت از اجراء‌
 • مبحث دوم: شكایت از دستور اجراء رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل
 • مبحث سوم: شكایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل
 • فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی
 • مبحث اول: معانی توقیف
 • مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی
با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
قيمت فايل:10000 تومان
تعداد اسلايدها:87
خريد فايل wordپاورپوينت
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
تبلیغات متنی