سایت کاریابی جویا کار

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

دسته بندي: مقالات / حقوقی وسیاسی
11 فروردین

اهلیت اشخاص در صدور ، قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک

این پایانامه دارای 141 صفحه و در قالب ورد و قابل ویرایش می باشد که بخشی از متن و فهرست آن را در ادامه برای مشاهده قرار داده ایم

پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد (M.A )

رشته حقوق خصوصی

 

چکیده

 پیدایش اسناد تجاری به تاریخ حقوق تجارت باز می گردد و در یک نگاه کلی ، حاصل نیازهای تجاری و بازرگانی است. علت پیدایش این اسناد در سه ضرورت اصلی سرعت ، سهولت و امنیت روابط تجارتی خلاصه می شود.این اسناد در جهت تسهیل گردش ثروت و سرعت بخشیدن به کارها و نیز معاف کردن تجار از انجام کارهای اداری وقت گیر مورد استفاده قرار می گیرند. اما وجود این اسناد برای صدور آن کافی نیست و اگر مطابق مقررات ماهوی صادر نشود اعتباری ندارد مهمترین این مقررات داشتن اهلیت است فقدان اهلیت موجب بی اثر شدن و بی اعتباری صدور این اسناد می گردد به عبارت دیگر فقدان اهلیت موجب می شود تعهدی برای صادرکننده و امضاء کننده آن ایجاد نشود مانند این است که سندی صادر نگردیده است بنابراین اگر صادرکننده یا متعهد در هنگام صدور یا قبول تعهد اهلیت نداشته باشد سند، منشاء اثر نخواهد داشت. در این پایاننامه اهلیت اشخاص را در صدور قبولی ، ظهرنویسی و ضمانت در برات ، سفته و چک  در سه فصل مورد بررسی قرار دادیم.بابررسی این موضوع معلوم گردید که در اسناد تجاری هر امضایی با توجه به امضائ، به طور مستقل دارای اعتبار میباشد هر چند سند تجاری ، مجعول باشد ولی تعهدات امضاکنندگان ان معتبر میباشد و اهلیت صادرکننده سند،مربوط به تعهدات صادرکننده میباشد.  با مراجعه به منابع حقوق مدنی و تجارت صورت پذیرفته است که فصل اول کلیات بوده و فصل دوم اهلیت اشخاص حقیقی و حقوقی و در نهایت در فصل سوم نیز فقدان اهلیت و تاثیر آن در اسناد تجاری  را مورد بررسی قرار داده ایم.

کلید واژه : اهلیت ، اسناد تجاری ، برات ، سفته ، تعهد 

 

فهرست مطالب

چکیده1 
مقدمه 2
 
فصل اول : کلیات
1-1- پیشینه تاریخی٥
1-2- واژه شناسی6
1-2-1- اهلیت6
1-2-1-1- اهلیت تمتع6
1-2-1-2- اهلیت استیفاء6
1-2-2- اهلیت اشخاص7
1-2-2-1- اهلیت شخص حقیقی7
1-2-2-2- اهلیت شخص حقوقی8
1-2-3- مفهوم سند9
1-2-3-1- سند رسمی10
1-2-3-2- سند عادی10
1-2-4- اسناد تجاری11
1-2-4-1- برات11
1-2-4-2- سفته12
1-2-4-3- چک13
1-2-5- مفهوم صدور14
1-2-5- مفهوم ظهرنویسی15
1-2-5-1- ظهرنویسی به منظور وکالت15
1-2-5-2- ظهرنویسی به منظور وثیقه17
1-2-6- مفهوم قبولی18
1-3- اوصاف حاکم بر اسناد تجاری18
1-3-1- وصف تجریدی18
1-3-2- وصف تنجیزی19
1-3-3- وصف شکلی19
1-3-4- وصف قابل انتقال20
1-4- شرایط صدور از جهت تنظیم و تسلیم سند تجاری20
1-5- ضمانت21
1-5-1- مفهوم ضمانت در حقوق مدنی23
1-5-2- مفهوم ضمانت در حقوق تجارت24
1-5-3- مفهوم ضمانت در اسناد تجاری24

فصل دوم : اهلیت در اشخاص حقیقی و حقوقی
2-1- اهلیت تمتع26
2-1-1- اهلیت تمتع در اشخاص حقیقی26
2-1-2- اهلیت تمتع در اشخاص حقوقی28
2-2- اهلیت استیفاء30
2-2-1- اهلیت استیفاء در اشخاص حقوقی30
2-2-2- اهلیت استیفاء در اشخاص حقیقی32
2-2-2-1- بلوغ33
2-2-2-1-1- بلوغ در کتاب34
2-2-2-1-2- بلوغ در سنت35
2-2-2-1-3- بلوغ از دیدگاه قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی36
2-2-2-2- عقل36
2-2-2-3- رشد37
2-2-2-4- محجورین38
2-2-4-1- صغار39
2-2-2-4-1-1- صغیر غیرممیز40
2-2-2-4-1-2- صغیر ممیز41
2-2-2-4-2- غیر رشید41
2-2-2-4-2- مجانین42
2-2-2-4-3- 2- جنون دائمی42
2-2-2-4-3-2- جنون ادواری43
2-4- اصول حاکم بر تعهد اسناد تجاری در حقوق ایران44
2-4-1- اهلیت45
2-4-2- رضایت50
2-4-3- شرایط شکلی موثر در اعتبار عمل تجاری51
2-5- اصول حاکم بر اسناد تجاری52
2-5-1- اصل عدم ایرادات در اسناد تجاری53
2-5-1-1- ایراد به شرایط صوری56
2-5-1-2- ایراد مربوط به عدم اهلیت و فقدان شرایط اساسی صحت معاملات57
2-5-1-3- تهاتر دین ناشی از سند58
2-5-1-4- ایراد تحصیل مجرمانه سند59
2-5-1-5- ایراد سوء نیت دارنده61
2-5-2- اصل استقلال امضاء ها 63
2-5-3- اصل استقلال تعهد66
2-5-4- اصل اشتغال ذمه68
2-5-5- اصل مدنونیت70
2-6- قانون حاکم بر اهلیت در حقوق بین الملل خصوصی از دیدگاه قانون گذار ایران71
 
فصل سوم : آثار فقدان اهلیت
3-1- فقدان شرایط بلوغ74
3-1-1- صغیر غیرممیز76
3-1-2- صغیر ممیز77
3-2- غیر رشید( فقدان رشد در شخص بالغ ) 79
3-3- جنون 80
3-4- نقش اهلیت در ایفای تعهدات تجارتی83
3-4-1- برات84
3-4-1-1- صادر کننده برات85
3-4-1-2- براتگیر86
3-4-1-2-1- قبولی برات87
3-4-1-2-2- ماهیت قبولی87
3-4-1-2-3- اعلان قبولی88
3-4-1-2-4- انعکاس قبولی در برات89
3-4-1-2-4- آثار قبولی برات90
3-4-1-2-5- قبولی شخص ثالث غیراز براتگیر91
3-4-2- سفته91
3-4-3- چک92
3-4-3-1- صادر کننده چک92
3-4-3-2- محال علیه 94
3-5- اهلیت ضامن اسناد تجاری94
3-6- تاثیر ورشکستگی تاجر در ایفای تعهدات96
3-6-1- حال شدن دیون تاجر ورشکسته97
3-6-2- عدم تعلق بهره به دیون ورشکسته100
3-6-3- منع مداخله تاجر ورشکسته از ایفای تعهدات100
3-6-4- تسلیم عین معین100
3-6-5- موضوع تعهد ورشکسنه انجام عمل حقوقی101
نتیجه گیری و پیشنهادات103
منابع 105
با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
قيمت فايل:10000 تومان
تعداد صفحات:141
خريد فايل word
دسته بندی ها
تبلیغات متنی