سایت کاریابی جویا کار

بررسی حق شرط در معاهدات حقوق بشر

دسته بندي: مقالات / حقوقی وسیاسی
6 اسفند

فهرست مطالب

 • مقدمه
 • فصل اول : تعریف و مفهوم کلی حق شرط
 • زمینه بحث
 • گفتار اول : تعریف کلی حق شرط
 • بند یک : حق شرط اعلامیه ای است یکجانبه
 • بند دو : حق شرط تحت هر نام و عنوان و عبارت
 • بند سه : هنگام امضاء، تصویب، قبولی، پذیرش یا الحاق
 • بند چهار : مستثنی کردن بعضی از مقررات
 • بند پنج : تغییر دادن برخی از مقررات و تعهدات
 • بند شش : عبارت « برخی از مقررات و تعهدات »
 • بند هفت : عبارت «در مورد اجرای آن معاهده»
 • گفتار دوم : محاسن و معایب حق شرط
 • بند یک : محاسن حق شرط
 • بند دو : معایب حق شرط
 • فصل دوم : بررسی حقوقی حق شرط در معاهدات بین المللی (کنوانسیون 1969 وین)
 • گفتار اول : تعریف و ماهیت حقوقی حق شرط در کنوانسیون
 • گفتار دوم : تفاوت حق شرط با اعلامیه ی تفسیری در کنوانسیون
 • بند یک : تنظیم حق شرط
 • بند دو : زمان تنظیم حق شرط
 • الف ) حق شرط در زمان امضای معاهده
 • ب ) حق شرط در زمان تصویب معاهده
 • ج ) حق شرط در زمان الحاق به معاهده
 • گفتار چهارم : قبول و مخالفت با حق شرط در کنوانسیون
 • گفتار پنجم : آثار حقوقی حق شرط و مخالفت با آن در کنوانسیون
 • بند یک : آثار حقوقی قبولی حق شرط
 • بند دو : آثار حقوقی اعتراض به حق شرط
 • گفتار ششم : انصراف از حق شرط و انصراف از مخالفت با آن در کنوانسیون
 • گفتار هفتم : روش اعمال حق شرط در کنوانسیون
 • گفتار هشتم : حق شرط نسبت به کنوانسیون حقوق معاهدات 1969 وین
 • فصل سوم : و رویه بین المللی
 • مقدمه بحث
 • گفتار اول : میثاق بین المللی حقوقی مدنی و سیاسی (ICCPR)
 • بند یک : معرفی اجمالی میثاق
 • بند دو : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولتها
 • بند سه : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق مدنی و سیاسی
 • گفتار دوم : میثاق حقوق اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی (ICESCR)
 • بند یک : معرفی اجمال میثاق
 • بند دو : نحوه ی اجرای میثاق و تفاوت آن با میثاق حقوق مدنی و سیاسی
 • بند سه : نحوه ی پذیرش میثاق از سوی دولت ها
 • بند چهار : عملکرد دولت ایران نسبت به میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی
 • گفتار سوم : کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان (CEDAW)
 • بند یک : معرفی اجمالی کنوانسیون
 • بند دو : مسأله حق شرط در کنوانسیون
 • بند سه : نحوه ی پذیرش کنوانسیون از سوی دولتها
 • گفتار چهارم : نتیجه گیری
 • فهرست منابع
با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
قيمت فايل:10000 تومان
تعداد صفحات:230
خريد فايل word
دسته بندی ها
تبلیغات متنی