سایت کاریابی جویا کار

بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد

دسته بندي: مقالات / پاور پوینت
12 فروردین
مدیریت
دانلود پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد

*آپدیتهای جدید: سنجه های CSF پروپوزال پایان نامه تمام پیوستهای آماری پاورپوینت و ارائه کامل پایان نامه تجزیه و تحلیل آماری در نرم افزار spss پرسشنامه طراحی توسط گروه برای پایان نامه چکیده مدیران‌ارشد سازمان‌ها، به عنوان پیشگامان حرکت به سوی کامیابی، با تصمیمات خود نقش بسزایی در عملکرد سازمان ایفا می‌کنند. این پژوهش با مد نظر قرار دادن نقش مدیران‌ارشد در پیشبرد اهداف سازمان به دنبال شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی و شناسایی تنگناهای آن می‌باشد. عوامل کلیدی موفقیت عوامل تعیین‌کننده و مهمی هستند که پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی در گرو آنهاست. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل کلیدی موفقیت سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی در شرکت صنایع تجهیزاتی نفت و شرکت‌های وابسته و ارایه پیشنهادهای کاربردی برای پیاده‌سازی موفقیت‌آمیز آن است. سوال اساسی این تحقیق به این صورت است که عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی کدامند؟ و سوال دیگر اینکه اهمیت رتبه‌ای هر یک از عوامل کلیدی موفقیت چگونه است؟ با استفاده از ادبیات موجود درباره سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی عوامل موجود در پیاده سازی موفقیت آمیز آن در کشورهای مختلف بررسی و 4 عامل به عنوان عوامل مورد قبول و به عنوان مدل تحقیق انتخاب و در قالب پرسش‌نامه 31 سوال طراحی و توزیع گردید جامعه آماری این پژوهش مجموعه 340 نفر از مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات شرکت صنایع تجهیزاتی نفت و شرکت‌های وابسته می‌باشند و از نوع نمونه‌گیری تصادفی ساده می‌باشد . برای تست پایایی پرسش‌نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن بیش از 86/0 شد. از نظر هدف، تحقیق کاربردی و از نظر شیوه گردآوری و تحلیل اطلاعات توصیفی اکتشافی و از نوع پیمایشی است. برای شناسایی عوامل از تحلیل عاملی اکتشافی و برای رتبه‌بندی از تحلیل فریدمن استفاده گردید. نتایج حاکی از آن است عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی شرکت صنایع تجهیزاتی نفت عبارتند از: طراحی مدل مفهومی سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی، تیم راهبری مشارکت‌جویانه، وجود فناوری مرتبط، همکاری واحد فناوری اطلاعات، مدیریت اثر بخش سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی، حمایت مدیریت ارشد، پیش بینی قابلیت‌های مورد نیاز کاربران. کلمات کلیدی: پیاده سازی EIS عوامل کلیدی موفقیت شركت صنایع تجهیزاتی نفت سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد مقدمه پژوهش با ورود به هزاره سوم شاهد تغییرات سریع فناوری‌ها و شدت پیچیدگی محیطی هستیم. در چنین شرایطی مدیران ارشد سازمان‌ها، به عنوان پیشگامان حرکت به سوی کامیابی، با تصمیمات خود نقش بسزایی در عملکرد سازمان ایفا می کنند. بدون شک مدیران‌ارشد برای تصمیم‌گیری موثر و کارآمد، به اطلاعات نیاز دارند. در اینجا این سوال قابل طرح است که سطح و نوع نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد کدامند؟ پاسخ به این سوال از آنجا اهمیت دارد که بدون چنین شناختی، طراحی مفهوم سیستم اطلاعاتی مدیران ارشد امکان‌پذیر نخواهد بود. نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد که چهارگروه از نیازهای اطلاعاتی مدیران که شامل (عوامل کلیدی موفقیت، مدیریت بر مبنای استثناء، مدل‌های ذهنی و روند تغییرات محیطی) می‌باشند در طراحی سیستم‌های اطلاعاتی مدیران ارشد باید مد نظر قرارگیرد که با مد نظر قراردادن نقش مدیران ارشد در پیشبرد اهداف سازمان به دنبال شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی و شناسایی تنگناهای آن می‌باشیم. توان بالای سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی ، با عدم اطمینان بالایی که ممکن است منجر به شکست شود توام است.که این امر تعیین عوامل موثر بر تصمیم‌گیری یک سازمان در به کارگیری سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی را مطرح نموده‌است. به عبارتی اهمیت انجام تحلیلی عمیق از آمادگی سازمان برای بکارگیری و بهبود سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی ضروری به نظر می‌رسد. این ارزیابی به منظور پاسخ‌های مفصل به این سوال اساسی است: کدام عوامل کلیدی باعث می‌شود که سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی به درستی طراحی و در سازمان استقرار پیدا کنند و اولویت‌بندی این عوامل کلیدی چگونه است؟ به نظر می‌رسد یک سری از شرایط، موقعیت‌ها و چالش‌ها منجر به موفقیت یا شکست نهایی یک فعالیت درسیستم‌های اطلاعاتی اجرایی می‌شود. بنابراین قبل از اینکه منابع کمیاب سازمان در چنین فناوری سرمایه‌گذاری شود مدیریت باید به دنبال ابزاری باشد تا عدم اطمینان را کاهش دهد. اگر چه تحقیقات گسترده در زمینه عوامل كلیدی موفقیت در مورد بکارگیری فناوری اطلاعات، توسعه، پیاده‌سازی سیستم‌های اطلاعاتی و مدیریت فناوری اطلاعات انجام شده‌است، ولی با توجه به نبود تحقیقاتی بدین گستردگی در حوزه سیستم‌های اطلاعاتی اجرایی مورد نیاز است که مسیر پیشرفت و بهبود آن ارائه گردد و بدین ترتیب با شناخت بیشتر، هزینه و ریسک کمتری برای رسیدن به سطوح بالاتر صرف گردد. فهرست مطالب فصل اول : کلیات تحقیق مقدمه 2 بیان مسئله 3 اهمیت و ضرورت پژوهش 5 اهداف تحقیق 6 سوالات پژوهش 6 قلمرو تحقیق 6 تعریف مفاهیم و واژگان 7 متغیرهای پژ‍وهش 8 فصل دوم : مبانی نظری تحقیق بخش اول : سیستم های اطلاعاتی 11 انواع سیستم های اطلاعاتی 12 دوره های سه گانه تحول سیستم های اطلاعاتی 12 سیستم پردازش اطلاعات 14 سیستم اطلاعات مدیریت 15 سیستم پشتیبانی تصمیم 17 سیستم اطلاعاتی مدیران اجرایی 17 سیستم خبره 18 سیستم پشتیبانی تصمیم گروهی 20 سیستم اطلاعات جغرافیایی 21 شبکه عصبی مصنوعی 22 بخش دوم:سیستم اطلاعاتی اجرایی 23 Executives چه کسانی هستند. 23 خصوصیات مدیران ارشد 24 طبقه بندی نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد 26 تعریف EIS 30 ویژگی های EIS 31 قابلیت های EIS 33 منافع EIS 34 ضرورتEIS 35 اجزاء EIS 36 EISچیست 38 EISاز دیدگاه های مختلف 43 علل موفقیت EIS 46 مدل مفهومی EIS 54 موارد کاربردیEIS 55 بخش سوم : عوامل کلیدی موفقیت 58 تکامل تحقیقات در حوزه عوامل کلیدی موفقیت 60 ابعاد عوامل کلیدی موفقیت 60 روش های تحقیق در حوزه عوامل کلیدی موفقیت 62 مروری بر تحقیقات قبلی پژوهش 65 فصل سوم:روش تحقیق مقدمه 76 روش تحقیق 77 روش گردآوری داده ها 78 روایی و پایایی پرسش نامه 77 جامعه و نمونه آماری وروش نمونه گیری 79 معرفی شرکت صنایع تجهیزاتی نفت 81 روش تجزیه و تحلیل داده ها 86 آمار توصیفی 86 آمار استنباطی 86 تحلیل عاملی 86 آزمون فریدمن 89 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته ها مقدمه 91 اطلاعات جمعیت شناختی 92 جنسیت 92 سابقه کار 93 تحصیلات 94 تحلیل داده ها 95 استخراج عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی EIS 95 استخراج مجموعه عوامل نهایی از طریق دوران 96 آزمون فریدمن 103 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها مقدمه 107 نتایج توصیف داده ها 107 تحلیل فریدمن 109 سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین 109 محدودیت پژوهش 110 محدودیت پژوهشگر 110 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های پژوهش 111 توصیه برای سایر پژوهشگران 113 منابع 115 پیوست‌ها 120 فهرست جداول جدول 2-1- دوره های سه گانه تحولات سیستم های اطلاعاتی جدول 2-2- عوامل شکست EIS 49 جدول2-3- روش‌های تحقیق در حوزه عوامل کلیدی موفقیت 63 جدول 4-1 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 92 جدول 4-2 توزیع فراوانی مربوط به سابقه پاسخ دهندگان 93 جدول 4-3- توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 94 جدول 4-4- نتایج آزمون کرویت بارتلت و KMO 95 جدول 4-5- ماتریس عوامل بعد از چرخش 96 جدول 4-6-آمار توصیفی عامل اول 98 جدول 4- 7- آمار توصیفی عامل دوم 99 جدول 4-8- آمار توصیفی عامل سوم 99 جدول 4-9- آمار توصیفی عامل چهارم 100 جدول 4-10- آمار توصیفی عامل پنجم 101 جدول 4-11- آمار توصیفی عامل ششم 101 جدول 4-12- آمار توصیفی عامل هفتم 102 جدول 4-13- رتبه بندی حاصل از فریدمن104 فهرست نمودارها نمودار2-1- اجزاء یک سیستم خبره 20 نمودار2-1- نیازهای اطلاعاتی مدیران ارشد 28 نمودار2-3- مدل مفهومی یک سیستم اطلاعاتی مدیران ارشد 55 نمودار 2-4- مدل تلفیقی ادبیات پژوهش 74 نمودار 4-1 نمودار فراوانی مربوط به جنسیت پاسخ دهندگان 92 نمودار 4-2- نمودار فراوانی مربوط به سابقه کار پاسخ دهندگان 93 نمودار 4-3- نمودار فراوانی مربوط به تحصیلات پاسخ دهندگان 94 نمودار 4-4- رتبه های حاصل از فریدمن 105 نمودار4-5- مدل استخوان ماهی عوامل کلیدی موفقیت EIS 105
منبع خبرhttp://kandoocn.fileina.com/product-52626-توفيق-در-پياده-سازي-EIS.aspx
قيمت فايل:175000 تومان
تعداد اسلايدها:145
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها
تبلیغات متنی