سایت کاریابی جویا کار

پایان نامه عقد و اجاره

دسته بندي: مقالات / حقوقی وسیاسی
28 تیر

 

 

فهرست

 

عنـــوان صفحـــه

 

فصل اول - كليات

1-1 عقد ....................................................................................................................................................... 3

1-1-1 عقد در لغت ..................................................................................................................................... 3

1-1-2 عقد در شرع و اصطلاح حقوقي آن .................................................................................................. 3

1-2 تعريف اجاره ......................................................................................................................................... 4

1-2-1 اجاره در لغت ................................................................................................................................... 4

1-2-2 اجاره در اصطلاح فقه و حقوق اسلامي ........................................................................................... 6

1-2-3 تعريف اجاره در قانون ..................................................................................................................... 8

1-2-4 اقسام عقد اجاره ............................................................................................................................... 9

1-2-5 تعريف اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................. 9

1-3 ادله جواز و مشروعيت اجاره در اسلام ................................................................................................ 10

1-3-1 آيات ................................................................................................................................................ 10

1-3-2 روايات ............................................................................................................................................ 13

1-3-3 اجماع .............................................................................................................................................. 15

1-3-4 عقل ................................................................................................................................................. 16

1-4 تفاوت جعاله و اجاره ........................................................................................................................... 16

فصل دوم – ماهيت اجاره اشخاص

2-1 ماهيت عقد اجاره اشخاص .................................................................................................................. 18

2-2 اركان اجاره اشخاص ........................................................................................................................... 19

2-3 اجرت .................................................................................................................................................. 21

 

 

 

2-3-1 شرايط اجرت .................................................................................................................................. 21

2-3-2 اقسام اجرت .................................................................................................................................... 23

2-3-3 شرط تأجيل يا تعجيل پرداخت اجرت در عقد اجاره ...................................................................... 24

2-3-4 اجرت يا مزد از نظر حقوقي ............................................................................................................ 24

2-4 شرايط متعاقدين ................................................................................................................................... 25

2-4-1 شرايط متعاقدين از نظر فقهي .......................................................................................................... 25

2-4-2 شرايط متعاقدين در قانون مدني ...................................................................................................... 27

2-5 مدت و زمان در اجاره اشخاص ........................................................................................................... 30

2-5-1 تعيين مدت و زمان در فقه .............................................................................................................. 30

2-5-2 تعيين مدت و زمان از نظر قانون مدني ............................................................................................ 31

فصل سوم – اجير و مدت در اجاره اشخاص

3-1 اختيار متعاقدين در تعيين مدت اجاره در حقوق مدني ايران ............................................................... 33

3-2 حداقل و حداكثر مدت اجاره ............................................................................................................... 34

3-2-1 حداقل مدت اجاره در حقوق مدني ايران ........................................................................................ 34

3-2-2 حداكثر مدت اجاره ......................................................................................................................... 35

3-2-3 حداكثر مدت اجاره در حقوق ايران ................................................................................................ 35

3-2-4 فقه عامه ........................................................................................................................................... 35

3-2-5 فقه اماميه ......................................................................................................................................... 35

3-2-6 وضعيت خاص اجاره اشخاص ........................................................................................................ 37

3-3 اجاره مؤبد ........................................................................................................................................... 38

3-3-1 اجاره مؤبد در حقوق ايران .............................................................................................................. 38

3-3-2 اجاره به مدت حيات موجر يا مستأجر ............................................................................................ 38

3-4 اجير ..................................................................................................................................................... 40

3-4-1 تعريف اجير .................................................................................................................................... 40

 

 

 

3-4-2 اقسام اجير ....................................................................................................................................... 40

3-4-3 چند مسئله در مورد اجير ................................................................................................................. 43

3-5 اجير شدن بر واجبات .......................................................................................................................... 46

3-6 اصطلاح رحم اجاره اي چيست ؟ ....................................................................................................... 51

3-6-1 ادله اصحاب .................................................................................................................................... 51

3-6-2 انتقال جنين ..................................................................................................................................... 55

3-6-3 نظر موافقان ..................................................................................................................................... 56

3-6-4 نظر مخالفان ..................................................................................................................................... 57

3-6-5 انديشه حقوقدانان و تلقيح مصنوعي ................................................................................................ 64

3-7 رضاع و ارتضاع ................................................................................................................................... 70

3-7-1 شرايط صحت اجاره مرضعه ........................................................................................................... 70

3-7-2 اجير شدن براي ارضاع قبل و بعد از ازدواج ................................................................................... 72

3-7-3 زنان شوهردار .................................................................................................................................. 74

3-8 اجاره اجير به كمتر از اجرت تعيين شده .............................................................................................. 75

3-9 عيب اجير و وجود خيار ...................................................................................................................... 77

3-10 تعريف معاطات ................................................................................................................................. 78

3-10-1 بررسي معاطات در اجاره اشخاص ................................................................................................ 78

فصل چهارم – انحلال اجاره اشخاص در فقه و قانون كار

4-1 انحلال اجاره اشخاص و زوال رابطه حقوقي ميان اجير و مستأجر ...................................................... 80

4-1-1 بطلان اجاره اشخاص و آثار و موارد آن در فقه و قانون ................................................................. 80

4-1-2 فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ............................................................................................... 81

4-1-3 عوامل موجب فسخ اجاره اشخاص در فقه و قانون ........................................................................ 82

4-1-4 پايان مدت اجاره ............................................................................................................................. 86

4-2 ضمان در اجاره اشخاص و قرارداد كار ................................................................................................ 87

 

 

 

4-2-1 اتلاف ............................................................................................................................................... 91

4-2-2 آثار تلف .......................................................................................................................................... 91

4-2-3 ملاك تضمين خسارت ناشي از ضمان ............................................................................................ 92

4-3 تعهد هاي اجير در اجراي مورد تعهد .................................................................................................. 92

4-3-1 تسليم موضوع كار ........................................................................................................................... 93

4-3-2 حفظ كالا تا زمان تحويل به مستأجر ............................................................................................... 93

4-3-3 شرايط معاف شدن كارگر از جبران خسارت ناشي از عدم انجام تعهد و يا تأخير در آن در دعوي خسارت ....................................................................................................................................................... 97

4-4 تعريف حقوق كار ................................................................................................................................ 97

4-4-1 تعريف قرارداد كار .......................................................................................................................... 99

4-4-2 حقوق بنيادين كار ......................................................................................................................... 100

4-5 تعاريف و اصول كلي ......................................................................................................................... 101

4-5-1 تعريف قرارداد كار و شرايط اساسي انعقاد .................................................................................... 102

4-5-2 تعليق قرارداد كار ........................................................................................................................... 103

4-5-3 خاتمه قرارداد كار .......................................................................................................................... 105

4-5-4 جبران خسارت از هر قبيل و پرداخت مزاياي پايان كار ................................................................ 107

4-6 شرايط كار .......................................................................................................................................... 108

4-6-1 حق السعي ..................................................................................................................................... 108

4-6-2 مدت ...............................................................................................................................................112

4-6-3 شرايط كار زنان ............................................................................................................................. 114

4-6-4 شرايط كار نوجوانان ...................................................................................................................... 115

4-7 مسائل متفرقه ..................................................................................................................................... 117

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيد
تگ هاي مطلب: پایان نامه عقد و اجاره, دانلود تحقیق حقوق, دانلود پروژه حقوق, تحقیق عقد و اجارهدانلود پایان نامه حقوق, دانلود مقاله حقوق, سایت مقالات حقوق, تحقیق حقوق, پروژه حقوق, پایان نامه حقوق, مقاله حقوق, مقالات حقوق, حقوق
قيمت فايل:20000 تومان
تعداد صفحات:144
خريد فايل word
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
تبلیغات متنی