کانال های تلگرام کندو

تركيبات نگهداري ليپيد در باكتريهاي دريايي

دسته بندي: مقالات / محیط زیست
30 فروردین

چكيده

چهل باكتري دريايي (آبزي) استفاده كننده از روغن خام سايكر و تروفيك يا سايكرو تروفيك يا سايكروتروفيل (به ترتيب Psychrophile , Psychrotrophic (كه ‌اولي ‌نوشته مي شوند) براي توانشان جهت تراكم سازي تركيبات نگهداري ليپيدشان در سيتوپلاسم در طي پرورشي تحت شرائط محدود كنندة نيتروژن،‌مورد تحقيق و بررسي قرار گرفتند. بيشترشان (73%) قادر به تراكم سازي ليپيدهاي عظيمي نظير اسيدهاي پلي هيدروكسي آلكانوئيك (PHA) بودند در حاليكه ديگر ليپيدها همانند استيرهاي واكسن (موم) در دو ايزوله رخ مي دادند. تراكم يا انباشتگي يا توده شدن PHA بطور غالب در دورهاي پائين 20-4 ) طبق آنچه براي سه ايزوله نشان داده شد، رخ داد. ميكروسكوپي الكتروني ضخائم پلي فسفات را كه در دو ايزوله براي PHA رخ مي دهد، آشكار كرد. سلولهاي(1) Acineto bacter sp (منبعد بصورت “A” مي آيد) ايزوله ، قادر به سنتز كردن و تراكم نمودن ضمائم ليپيدي در طي رشد بر استارت،‌اتانول،‌روغن زيتون ،‌هگزاد گانول و هپتادكان بودند. تركيب و كمپوزيسيون ضمائم ليپيدي بر تركيبات فراهم شده بعنوان منبع مركزي ،‌بستگي داشتند. (سيترهاي واكسن (موم = Wax ) واكيل گليسرول ها اساساً در طي پرورش بر روغن زيتون رخ مي دادند و در مقابل استرهاي واكسن يا مومي و الكل هاي آزاد در طي پرورش بر هگزاد كانول رخ مي دادند. كل اسيدهاي چرب در سلولهاي A بالغ بر ميزاني تا 25% از وزن خشك سلولي در سلولهاي رشد يافته بر روغن زيتون مي شدند. اسيد پالميتيك (Palmiticacid) اسيد چرب اصلي در ليپيدها در طي پرورش بر هگزاكانون ،‌هپتا دكان يا روغن زيتون رخ مي دادند به منبع كربن مرتبط بودند. (اسيدهاي چرب حاضر در ليپيدهاي تراكم، بگونه اي غالب و محاط از اسيدهاي چرب باز غده مستقيم اشباع شده و اشباع نشده با طول زنجيره متغير از 12 تا 18 اتم كربن ،‌تشكيل مي شدند. تحليل و آناليز پروتئين هاي توأم با ليپيد دانه در سلولهاي A پروتئين

Kda 39 را بعنوان گونه پروتئيني غالب آشكار و واضح ساختند.

با عضويت ويژه در سايت کندو فايل ها را با 50% تخفيف خريداري نماييد. جهت عضويت کليک کنيدجهت دانلود رايگان فايل به صورت pdf pdf کليک نماييد
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد صفحات:20
خريد فايل word
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها