سایت کاریابی جویا کار

ارزشیابی از اساتید و كارشناسان علوم تربیتی و روانشناسی

دسته بندي: مقالات / روانشناسی و علوم تربیتی
21 آذر
چکیده:

زمینه: بررسی نظرات دانشجویان که اعتبار ارزشیابی عملکرد اساتید را افزایش داده و در دستیابی به اهداف ارزشیابی که ارتقای کیفیت می باشد مسئولین را یاری می نماید.

هدف: این پژوهش به منظور ارتقای سطح کیفی و کمی آموزش انجام شد.

فرآیند کار به صورت خلاصه بدین صورت است که با طرح سوالات متنوع و چند گزینه ای و ارائه آن به دانشجویان نظرات آنها را جویا شده و پس از بررسی و استخراج نتایج و تحلیل داده ها، جداول و نمودارهایی بدست آمد که کاملاً به دور از ذهنیت محقق بوده و تقریباً گویا و قابل فهم برای هر خواننده ای است.

فهرست

1-       فصل اول: كليات...............................................................................................................................................................8

1-1-       موضوع..........................................................................................................................................................15

1-2-       بيان مسئله..................................................................................................................................................15

1-3-       اهداف تحقيق.............................................................................................................................................17

1-4-       سوالات تحقيق...........................................................................................................................................17

1-5-       تعريف عملياتي...........................................................................................................................................17

1-6-       روش انجام تحقيق.....................................................................................................................................18

1-7-       جامعه آماري...............................................................................................................................................18

1-8-       نمونه آماري.................................................................................................................................................18

1-9-       ابزار تحقيق..................................................................................................................................................18

1-10-  روش هاي آماري تجزيه و تحليل...........................................................................................................18

1-11-  محدوديت هاي تحقيق.............................................................................................................................19

1-12-  بررسي تحقيقات انجام شده در ارتباط با موضوع................................................................................19

2-       فصل دوم: پیشینه و ضرورت و اهمیت تحقیق.........................................................................................................21

2-1-       پيشينه..........................................................................................................................................................22

2-2-       تفاوتهاي ارزشيابي با چند مفهوم ديگر.................................................................................................22

2-3-       مفهوم ارزشيابي آموزشي..........................................................................................................................28

2-4-       رويكردها و الگوهاي ارزشيابي آموزشي.................................................................................................29

2-5-       الگوي منتخب ارزشيابي از برنامه هاي آموزشي..................................................................................30

2-6-       مشاركت كنندگان در ارزشيابي (ارزيابان) ..........................................................................................31

2-7-       ابزارهاي گردآوري داده هاي ارزشيابي..................................................................................................31

2-8-       مشخصات ابزارهاي گردآوري داده ها....................................................................................................31

2-9-       حوزه ها و حيطه هاي ارزشيابي..............................................................................................................32

2-10-  مراحل اجرايي ارزشيابي برنامه هاي آموزشي......................................................................................32


3-       فصل سوم: متدولوژی تحقیق.......................................................................................................................................34

3-1-       روش كار......................................................................................................................................................35

3-2-       تحقيق توصيفي..........................................................................................................................................35

3-3-       جامعه آماري مورد مطالعه.......................................................................................................................35

3-4-       حجم نمونه..................................................................................................................................................35

3-5-       روش اجرا و ابزار اندازه گيري..................................................................................................................36

3-6-       روش آماري.................................................................................................................................................36

4-       فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته های آماری........................................................................................................37

5-       فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.....................................................................................................................64

5-1-       نتيجه گيري از تجزيه و تحليل داده هاي آماري................................................................................65

5-2-       سخني با اساتيد محترم............................................................................................................................78

5-3-       سخني با دانشجويان..................................................................................................................................78

5-4-       سخني با مسئولين.....................................................................................................................................78

6-       منابع..................................................................................................................................................................................80


تگ هاي مطلب: ارزشیابی از اساتید و كارشناسان علوم تربیتی و روانشناسی, دانلود, دانلود تحقیق روانشناسی
قيمت فايل:12000 تومان
تعداد صفحات:80
خريد فايل word
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
تبلیغات متنی