کانال های تلگرام کندو

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت روابط زناشویی

دسته بندي: مقالات
30 دی
روانشناسی و علوم تربیتی

چارچوب نظری و پیشینه پژوهش کیفیت روابط زناشویی عنوان نوشتار برای فصل دوم پایان نامه می باشد.

کيفيت روابط زناشويي:

الف)تعريف نظري کيفيت روابط زناشويي:

كيفيت روابط زناشويي، هم سازگاري زناشويي و هم شادماني زناشويي را در بر مي گيرد. سطح بالاي كيفيت نشان دهنده ي وجود ويژگي هاي عيني رابطه( بين همسران ) همچون همراهي، ارتباط خوب و عدم تضاد است، كه مشخصه رابطه سازگارانه اند. همچنين ميزان رضايتمندي از رابطه و همسر را نيز در بر مي گيرد. سازه کيفيت زناشويي اين سازگاري و رضايتمندي را در يك مفهوم وسيع تر و جامع تر تركيب مي كند(لوي و کتز ، 2002). بدين ترتيب كيفيت زناشويي مفهومي چند بعدي است كه نه تنها شامل ويژگي هاي دورن فردي، بلكه شامل ويژگي هاي بين فردي همسران نيز هست. بر اين اساس گونگ (2007) توافق نسبي زن و شوهر درباره موضوع هاي مهم، شريك شدن دركارها و فعاليت هاي مشترك و ابراز محبت به يكديگر را كيفيت زناشويي مي داند.

ب)تعريف عملياتي کيفيت روابط زناشويي:

منظور از کيفيت روابط زناشويي در اين پژوهش نمره اي است که فرد در فرم تجديد نظر شده پرسشنامه سازگاري زناشويي (RDAS ؛ باسبي، کران، لارسن و کريستنسن ، 1995) بدست مي آورد.


فهرست مطالب

تعریف نظری کیفیت روابط زناشویی تعریف عملیاتی کیفیت روابط زناشویی فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق کیفیت روابط زناشویی

2-1- مقدمه 4
2-2- کيفيت روابط زناشويي 4
2-2-1- رضايتمندي زناشويي 4
2-2-2- سازگاري زناشويي 5
2-2-3- تعريف كيفيت زناشويي 6
2-2-3- نظريه هاي تبيين كننده کيفيت روابط زناشويي 8
2-2-3-1- نظريه ليوايز و اسپنير 8
2-2-3- 2- نظريه ماركس 9
2-2-3-2-1- ترکيب رمانتيک 11
2-2-3-2-2- ترکيب وابستگي- فاصلهاي 12
2-2-3-2-3- ترکيب جدايي 13
2-2-3-2-4- ترکيب همبستگي متعادل 13
2-2-4- رابطه کيفيت روابط زناشويي و موقعيت اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خانواده: 15
2-3- رويكردها و برنامههاي پيشگيري 17
2-3-1- مدل مربوط به انجمن غني سازي ازدواج (A. C. M. E) 20
2-3-1-1- ويژگي ها 22
2-3-1-2- ساختار برنامه 23
2-3-1-3- اهداف 23
2-3-1-4- مهارت ها 23
2-3-2- رويكرد ارتباط زوج (C. C) 24
2-3-2-1- كيفيت برنامه ارتباط زوج 25
2-3-2-2- اهداف برنامه 25
2-3-3- برنامه كاربردي عملي مهارت هاي مربوط به رابطه صميمانه(P. A. I. R. S) 29
2-3-3-1- اهداف برنامه 30
2-3-3-2- چهارچوب عملي 32
2-3-4- برنامه پيشگيري و تقويت رابطه (P. R. E. P) 33
2-3-5- مدل رفتاري - ارتباطي 37
2-3-5-1- جنبه هاي پيشگيري مدل رفتاري- ارتباطي 39
2-4- غني سازي روابط(مدل به کار گرفته شده در اين پژوهش) 41
2-4-1- تاريخچه غني سازي روابط 41
2-4-2- پايه هاي نظري 43
2-4-3- شيوه هاي مداخله 45
2-4-4- تركيب و چارت زماني برنامه هاي R. E 51
2-4-5- قالبهاي زماني جلسات R. E 52
2-4-6- سبك هاي درمان R. E: 52
2-4-7- روش هاي مداخله 54
2-4-8- توالي موضوع در R. E 56
2-4-9- نقش رهبر در جلسات R. E 56
2-4-10- پاسخ يا واکنش هاي خاص رهبر يا درمانگر 57
2-4-10-1- شدن(تبديل شدن) 57
2-4-10-2- مشكل گشايي 58
2-4-10-3- شستشو دادن 58
2-5- پيشينه پژوهش 61
2-5-1- پيشينه پژوهش در ايران 61
2-5-2- پيشينه پژوهش در خارج از کشور 63
2-6- جمع بندي 68

منابع و مآخذ
منابع فارسی
منابع انگلیسی


قيمت فايل:27000 تومان
تعداد صفحات:80
تعداد اسلايدها:80
خريد فايل از سايت مرجع
دسته بندی ها