سایت کاریابی جویا کار

آیا کافی نت یا دفتر خدمات اینترنتی دارید؟
همین حالا اینجا کلیک کنید

تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 91

دسته بندي: اخبار / کافی نت‌ها کنکورها دانشگاه‌ها ثبت نام اینترنتی / کنکور، آزمون و دانشگاه
28 خرداد
تاریخ توزیع کارت ورود به جلسه کنکور سراسری 91

ضمن‌ آرزوي‌ موفقيت‌ براي‌ خواهران‌ و برادران‌ داوطلبي‌ كه‌ درآزمون‌ سراسري‌ سال 1391 ثبت‌ نام‌ نموده‌ اند، بدين‌ وسيله‌ به‌اطلاع‌ مي‌رساند آزمون عمومي و اختصاصي داوطلبان گروه آزمايشي علوم رياضي و فني در صبح پنج شنبه 8/4/91 ، داوطلبان گروه آزمايشي هنر در بعدازظهر پنج شنبه 8/4/91 ، داوطلبان گروه آزمايشي علوم تجربي در صبح جمعه 9/4/91، داوطلبان گروه آزمايشي زبانهاي خارجي در بعدازظهر جمعه 9/4/91 و گروه آزمايشي علوم انساني در صبح شنبه 10/4/91 در 346 شهرستان و بخش مختلف كشور (به شرح جدول شماره 1) برگزار خواهد شد.‌كارتهاي‌ شركت در آزمون ‌ براي‌ كليه‌ داوطلبان‌  آزمون‌ سراسري‌سال 1391 از روز يكشنبه 4/4/1391 لغايت روز چهارشنبه 7/4/91 براساس‌ مندرجات‌ بند « الف‌» اين‌ اطلاعيه‌ بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور قرار مي‌گيرد و داوطلبان پس از پرينت كارت شركت در آزمون، در صورت وجودنقص احتمالي مي‌بايستي "مطابق بند «ب» اين اطلاعيه"   به حوزه هاي رفع نقص كارت مندرج در جدول شماره 2 مراجعه نمايند.


الف‌ - نحوه‌ و زمان پرينت كارت شركت در آزمون

كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ وفني‌ ،علوم‌ تجربي‌ ، علوم‌انساني‌ ،هنروزبانهاي‌خارجي‌ از روز يكشنبه 4/4/1391 لغايت روز چهارشنبه 7/4/91 براي مشاهده و پرينت بر روي سايت سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ ‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به شرح فوق به سايت اينترنتي سازمان مراجعه نموده و با وارد نمودن اطلاعات مندرج بر روي كارت اعتباري ثبت نام خود و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كد رهگيري و شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از كارت شركت در آزمون تهيه نمايند.بديهي است داوطلباني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايدعلاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه  آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم وسوم خود اقدام نمايند.بنابراين داوطلبان اين آزمون براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد منحصراً به روش فوق اقدام و براساس تاريخ و آدرس تعيين شده بر روي كارت شركت در آزمون ، به حوزه امتحاني مربوط مراجعه نمايند. بديهي است براي شركت در جلسه آزمون همراه داشتن پرينت كارت شركت در آزمون و هم چنين اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار و ارائه آن الزامي است. لذا كليه داوطلبان بايد شخصاً براي پرينت كارت شركت در آزمون  اقدام نمايند.
تذكر بسيار مهم :
چنانچه هر يك از داوطلبان موفق به پرينت كارت شركت در آزمون نمي‌باشند و يا اطلاعات كارت اعتباري را در اختيار ندارند، لازم است با همراه داشتن كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار شخصاً  از روز دوشنبه مورخ 5/4/91 لغايت روز چهارشنبه مورخ 7/4/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 براساس جدول شماره 2 به باجه رفع نقص حوزه ذيربط مراجعه نمايند.


ب‌ - محل‌ رفع نقص كارت شركت در آزمون 
   محل رفع نقص كارت شركت در ‌آزمون‌كليه‌داوطلبان‌گروههاي‌آزمايشي‌علوم‌رياضي‌وفني‌، علوم‌ تجربي‌،علوم‌انساني‌ ،هنر و زبانهاي ‌خارجي‌ برمبناي‌ شهرستان‌ محل‌ اقامت‌فعلي‌ آنان‌ كه‌ دربند 27 تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ ، مشخص‌كرده‌اند به‌ شرح‌ جدول‌شماره‌ 1 و آدرس محل رفع نقص به شرح جدول شماره 2 مي‌باشد.


ج-درخصوص مندرجات كارت شركت در آزمون چنانچه مغايرتي مشاهده شد ، داوطلبان لازم است به شرح زير اقدام نمايند.
1-با توجه به اطلاعات مندرج بر روي كارت شركت در آزمون ، چنانچه داوطلبان مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي  1 ،3، 4‌،7 ، 12‌، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18  ، 19 ،20 ، 21 و 23(شامل نام خانوادگي  و نام  ، سال تولد، شماره شناسنامه‌، سال اخذ و نوع ديپلم ، شماره ملي ، سري وسريال شناسنامه  ، محل تولد، شماره دانش آموزي، منطقه اخذ ديپلم ،  سهميه ، معدل كتبي نهايي ديپلم،  محل اخذ مدرك ماقبل ديپلم  ، محل اخذ مدرك ديپلم ،  سال و محل اخذ مدرك دوره پيش دانشگاهي، استفاده از بورسيه آموزگار، كارمندي، مدرك كارداني و رشته‌هاي ويژه فرهنگيان ) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ،لازم است براي اصلاح مورد يا موارد مذكور در سايت سازمان و در قسمت ويرايش اطلاعات حداكثر تا تاريخ 10/4/91  مراجعه و از آن طريق نسبت به اصلاح موارد اقدام نمايند.
تبصره1- داوطلباني كه سال اخذ مدرك ديپلم آنان سال 1384 به بعد مي باشد چنانچه خواستار ويرايش اطلاعات مندرج در بندهاي 1، 3 ، 4، 7، 12، 13، 15، 16 و 18 كارت شركت در آزمون خود مي باشند باتوجه به اينكه در زمان ثبت نام اوليه نسبت به تاييد بندهاي فوق اقدام و كد سوابق تحصيلي دريافت نموده اند دراين مرحله هرگونه ويرايشي درخصوص اطلاعات فوق انجام دهند، اعمال ويرايش اطلاعات منوط به هماهنگي سازمان سنجش و تاييد اداره آموزش وپرورش محل اخذ مدرك ديپلم داوطلبان مي باشد.
تبصره2- داوطلباني كه سال اخذ مدرك ديپلم آنان سال 1383 و قبل از آن مي باشد، چنانچه خواستار ويرايش سال اخذ مدرك ديپلم (بند7) كارت شركت در آزمون خود به سال 1384 و بعد از آن مي باشند و در يكي از رشته هاي رياضي فيزيك ، علوم تجربي ، ادبيات و علوم انساني و علوم و معارف اسلامي ديپلم خود را اخذ نموده و يا به يكي از رشته هاي مذكور تغيير مي دهند مي بايستي كد پيگيري آموزش و پرورش را از سايت سازمان دريافت و آنرا در محل مربوط در صفحه ويرايش اطلاعات وارد نمايند. و سپس نسبت به اصلاح سال اخذ مدرك ديپلم خود اقدام نمايند.
-  داوطلبان درصورتي كه مغايرتي در اطلاعات مندرج در بندهاي 2 ، 6،  8 ، 9 و 10 (جنس، دين ، زبان خارجي امتحاني، معلوليت و بهيار) كارت شركت در آزمون مشاهده نمودند ضروري است از روز دوشنبه 5/4/91 لغايت روز چهارشنبه 7/4/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با به همراه داشتن كارت شناسايي معتبر (كارت ملي و يا شناسنامه عكسدار) شخصاَ به نماينده سازمان  سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوطه مراجعه نمايند.
2-چنانچه سهميه درخواستي داوطلبي غير از سهميه مناطق مي‌باشد و در بند 17 كارت شركت در آزمون سهميه مناطق درج گرديده است لازم است به ترتيب ذيل  عمل نمايند:
1-2-كليه داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه هاي بنياد شهيد و امور ايثارگران براي اعلام مغايرت حداكثر تا تاريخ 10/4/91 از طريق سايت سازمان سنجش به قسمت ويرايش اطلاعات مراجعه و اطلاعات خواسته شده را تكميل نمايند . اطلاعات دريافتي به بنياد شهيد و امور ايثارگران ارسال مي گرددو در صورت تاييد سهميه توسط ارگان مربوط ، اطلاعات حداكثر تا تاريخ 20/4/91 در اختيار سازمان سنجش قرار داده مي شود و سهميه درخواستي اين قبيل داوطلبان اعمال مي گردد. در غيراينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
2-2-ساير داوطلبان متقاضي استفاده از سهميه (بجز داوطلبان مندرج در بند 1-2 فوق) براي روشن شدن وضعيت سهميه خود به ارگان مربوط (ستاد مشترك سپاه پاسداران ، وزارت جهاد كشاورزي) مراجعه نمايند تا درصورت دارا بودن سهميه ، مشخصات  ايندسته از داوطلبان از طريق ارگان مربوط حداكثر تا تاريخ 20/4/91 در اختيار سازمان سنجش آموزش كشور قرار داده شود بديهي است سهميه در خواستي اين قبيل داوطلبان براساس اطلاعات واصله از ارگان مربوط اعمال خواهد شد . در غير اينصورت با سهميه مناطق گزينش خواهند شد و هيچگونه اعتراضي قابل قبول نمي‌باشد.
3-چنانچه كارت شركت در آزمون داوطلب  داراي اشكالاتي از جمله ، فاقد مهر بودن عكس ، واضح نبودن عكس و  . . . مي باشد ضروري است  از روز دوشنبه 5/4/91 الي روز چهارشنبه مورخ7/4/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 با بهمراه داشتن 2 قطعه عكس 4*3 ، كارت ملي يا شناسنامه عكسدار شخصاَ به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص‌حوزه مربوطه مراجعه نمايندوموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.


4-چنانچه شماره داوطلب مندرج بر روي كارت شركت در آزمون چه به صورت عددي و يا به صورت حروف ناخوانا مي باشد  ضروري است  از روز دوشنبه 5/4/91 الي روز چهارشنبه مورخ 7/4/91 از ساعت 8 الي 12 و 14 الي 18 شخصاَ به نماينده سازمان سنجش مستقر در باجه رفع نقص حوزه مربوط مراجعه نمايند وموضوع را دنبال نموده تا مشكل برطرف گردد.
5-دفترچه راهنماي شركت در آزمون در قسمت  «دسترسي سريع » با عنوان  «دريافت فايل» از سايت اين سازمان قابل دريافت مي باشد. ضمناً رشته‌هاي داراي شرايط خاص كه به روش متمركز دانشجو مي پذيرند نيز به طور جداگانه از روز 4/4/91 بر روي سايت سازمان قرارداده مي‌شود. تا داوطلبان علاقه مند اينگونه رشته‌ها ، در صورت واجد شرايط بودن براساس ضوابط مربوط حداكثر تا 17/4/91 با مراجعه به سايت سازمان نسبت به اعلام علاقه مندي به  انتخاب رشته هاي گروه آزمايشي مربوط كه گزينش آنها به روش متمركز و يا شرايط خاص صورت مي‌گيرد اقدام و در فرم مربوط مشخص نمايند.
6- آن دسته از داوطلباني كه در زمان ثبت نام آزمون موفق به اعلام علاقه مندي به موسسات غيرانتفاعي و دانشگاه پيام نور نشده اند، مي توانند با پرداخت مبلغ 46000 ريال بصورت الكترونيكي به وسيله كارتهاي عضو شبكه بانكي شتاب ازطريق سايت سازمان سنجش نسبت به علامت‌گذاري بند فوق از تاريخ 4/4/91 لغايت 15/4/91 اقدام نمايند.


د- تذكرهاي‌ مهم‌
1-در زمان حضور در جلسه آزمون ، همراه داشتن پرينت كارت  شركت در آزمون ، اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار  الزامي است .
2-  درِحوزه هاي امتحاني صبحها راس‌ ساعت‌ 7:00 (هفت) صبح و بعداز ظهرها راس ساعت 14:30(دو و نيم بعدازظهر)  بسته خواهد شد و شروع فرآيند آزمون صبح ها راس‌ ساعت‌ 7:30 (هفت و سي دقيقه) و  بعد از ظهرها راس ساعت  15:00 (سه بعدازظهر) آغاز مي گردد . لذا از ورود داوطلبان پس از بسته شدن درِ سالنهاي امتحاني به حوزه امتحاني ممانعت بعمل خواهد آمد .


3- هر داوطلب براي حضور در جلسه آزمون علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي مربوط‌، لازم
است  اصل كارت ملي و يا اصل شناسنامه عكسدار ، چند مداد سياه نرم پررنگ ،مدادتراش ، مداد پاكن و يك سنجاق و يا سوزن به همراه داشته باشد.
4-داوطلبان بايد از آوردن وسايل اضافي از جمله كيف دستي  ، ساك دستي، پيجر، تلفن همراه، جزوه، كتاب، ماشين حساب، هرگونه نت و يادداشت  و نظاير آن و همچنين وسايل شخصي به جلسه آزمون اكيداً خودداري نمايند. بديهي است كه به همراه داشتن هر كدام از وسايل مندرج در اين بند به عنوان تقلب و تخلف تلقي و با داوطلبان ذيربط براساس قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري كه بخشي از آن در بند «هـ» آمده است ، رفتار خواهد شد.
5ـ براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌ و زبانهاي‌خارجي‌ كه‌علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ هنر باگذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 45 تقاضانامه‌ ‌ اعلام‌ داشته‌اند، كارت‌ شركت در آزمون‌ گروه هنر نيز جداگانه‌ صادر گرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ هنر را نيز علاوه‌ بر پرينت كارت‌ شركت در آزمون ‌گروه‌آزمايشي‌ مربوط‌ ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دريافت‌دارند. بديگرسخن‌ براي‌ اين‌ قبيل‌ داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون‌ صادرشده‌ است‌ كه‌ لازم‌ است‌ پرينت هر دوكارت‌ شركت در آزمون را از طريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دريافت‌ نمايند.
6ـ براي‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌،علوم‌ تجربي‌،علوم‌ انساني‌ و هنر كه‌علاقه‌ مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در آزمون‌ گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ نيز با گذاشتن‌ علامت‌ در رديف‌ 46 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، كارت‌ شركت در آزمون گروه  زبانهاي‌ خارجي‌ نيز صادرگرديده‌ است‌. اين‌ دسته‌ ازداوطلبان‌ لازم‌ است‌ پرينت كارت‌ شركت در آزمون گروه‌ آزمايشي‌ زبانهاي‌ خارجي‌ را نيز علاوه‌ بر كارت‌ پرينت گروه‌ آزمايشي‌ مربوط‌ ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ دارند. به‌ ديگر سخن‌ براي‌ اين‌ قبيل‌ از داوطلبان‌ دو كارت‌ شركت در آزمون صادر شده‌ است‌ كه‌ لازم‌است‌ پرينت هر دو كارت‌ شركت در آزمون را ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور دريافت‌ نمايند.
7ـ براي‌ آندسته‌ از داوطلبان‌ متقاضي شركت در آزمون گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌ و علوم‌ انساني‌ كه‌علاقه‌مندي‌ خود را براي‌ شركت‌ در گروه‌ هنر و همچنين‌ گروه‌ زبانهاي‌ خارجي‌ با علامتگذاري‌ در رديفهاي‌ 45 و 46 تقاضانامه‌ مشخص‌ كرده‌اند، سه‌ كارت‌ شركت در آزمون (يك‌ كارت‌ مربوط‌ به‌ گروه‌ آزمايشي‌ اصلي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌يا علوم‌ تجربي‌ و يا علوم‌ انساني‌ و دو كارت‌ ديگر به‌ ترتيب‌ براي‌ گروه‌ هنر و زبانهاي‌ خارجي‌) صادر شده‌ است‌. اين‌ قبيل‌ ازداوطلبان‌ بايد  پرينت هر سه‌ كارت‌ شركت در آزمون را ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور ‌ دريافت‌ دارند.
8-داوطلبان داراي ديپلم كامل بهياري و آن دسته از بهياران شاغل كه در آزمون سراسري سال 1391 در گروه آزمايشي علوم تجربي ثبت نام نموده‌اند علاوه بر پاسخگويي به دروس عمومي و اختصاصي گروه آزمايشي مربوط، بايستي به دروس اختصاصي بهياري نيز كه در دفترچه شماره 3 درج گرديده، پاسخ دهند. وضعيت بهياران شاغل بر روي كارت شركت در آزمون در قسمت بهياري، كلمه «بلي» مشخص شده است.
9ـ به‌ داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ گروه‌ آزمايشي‌ علوم‌ انساني‌ كه‌ عنوان‌ ديپلم و گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ نظام‌جديد آنان‌ علوم‌ و معارف‌ اسلامي‌ (كد18) مي‌باشد و باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ ، لازم‌ است‌ علاوه‌ بر دروس‌ اختصاصي‌ گروه‌ مذكــور،درس‌اصول، عقايد و فقه‌ را نيز امتحان‌ دهند توصيه‌ اكيد مي‌شود كه‌ به‌ مندرجات‌ دفترچه‌ راهنما كه‌ بهمراه‌ كارت‌ شركت در آزمون ازطريق سايت سازمان سنجش آموزش كشور قابل دريافت‌ و پرينت مي‌باشد توجه‌ نمايند. وضعيت‌ چنين‌ داوطلباني‌ كه‌ باتوجه‌ به‌ ضوابط‌ (از لحاظ‌ نوع‌ گواهينامه‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌)، لازم‌است‌ درس‌ اصول‌، عقايد و فقه‌ را امتحان‌ دهند دقيقا" در دفترچه‌ راهنماي‌ شركت‌ درآزمون‌  مشخص‌ شده‌ است‌.
10- براي‌ آن‌ دسته‌ از داوطلباني‌ كه‌ يكي‌ از بندهاي‌ 1يا2 يا 3 يا 4 و يا 5 رديف‌22 (بند معلوليت) تقاضانامه‌ ثبت‌ نام‌ را علامتگذاري‌ نموده‌ و مدرك‌ مورد تاييد از سازمان بهزيستي را نيز در زمان ثبت نام براي سازمان سنجش ارسال نموده اند در مقابل‌ عنوان‌ معلوليت‌ در كارت‌ شركت در آزمون، نوع‌ معلوليت‌ درج‌ شده‌ است‌. چنانچه‌ داوطلبي‌ يكي‌ از بندهاي‌ مذكور را علامتگذاري‌ ومدرك‌موردتاييدرانيز ارسال نموده ولي‌ در كارت‌ شركت در آزمون وي عنوان معلوليت مشخص‌ نشده‌، لازم‌ است‌ با به همراه داشتن گواهي معلوليت مراتب‌ را سريعا" به‌ نماينده‌سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور مستقر در واحد رفع‌ نقص‌ اطلاع‌دهد تا قبل‌ ازبرگزاري‌ آزمون‌ وضعيت‌ وي‌مشخص‌ گردد.
11-داوطلبان‌ مشمول‌ هريك‌ از بندهاي 3 و 4 مندرج در بند (ج) و همچنين بند 10 مندرج در بند (د) فوق  لازم‌ است‌ قبل‌ از برگزاري‌ آزمون‌ با مراجعه به باجه رفع نقص براساس جدول شماره 2 اطلاعيه وضعيت‌ خود رامشخص‌كرده‌باشند ، بديهي‌ است‌ درحين‌ اجراي‌ آزمون‌ و بعداز آن‌ اقدامي‌ انجام‌ نخواهد شد.
12- از آنجا كه‌ براساس‌ ضوابط‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1391 منحصرا" آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ داراي‌مدرك‌ پيش‌ دانشگاهي‌ بوده‌ و يا دانش‌ آموز دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ مي‌باشند، مجاز به‌ ثبت‌ نام‌ و شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌بوده‌اند،بنابراين‌ آن‌ دسته‌ از داوطلبان‌ نظام‌ جديد آموزش‌ متوسطه‌ كه‌ به‌ دوره‌ پيش‌ دانشگاهي‌ راه‌ نيافته‌اند، مجاز به‌ شركت‌ در آزمون‌ سراسري‌ سال 1391 نمي‌باشند و بديهي‌ است‌ درصورت‌ شركت‌ در آزمون‌ از گزينش‌ نهايي‌ حذف‌ خواهند شد.


13-نكاتي مهم در خصوص دفترچه‌هاي سوال گروههاي آزمايشي پنج‌گانه و شخصي‌سازي آنها:
در آزمون سراسري سال 1391 به هر داوطلب در كليه گروههاي آزمايشي يك پاسخنامه و 2 دفترچه سوال ( آزمون عمومي«دفترچه شماره 1» و آزمون اختصاصي «دفترچه شماره 2») داده مي‌شود. داوطلبان داراي ديپلم بهياري و يا شاغل بهيار در گروه آزمايشي علوم تجربي و داوطلبان داراي مدرك پيش‌دانشگاهي علوم و معارف اسلامي در گروه آزمايشي علوم انساني علاوه بر پاسخگويي به سوالات دفترچه‌هاي عمومي(دفترچه شماره 1) و اختصاصي (دفترچه شماره 2) مي‌بايست به سوالات دفترچه اختصاصي  شماره 3 نيز پاسخگويي نمايند. داوطلبان در كليه گروههاي آزمايشي مي‌بايست پاسخ سوالات دفترچه‌هاي عمومي و اختصاصي را در همان يك برگ پاسخنامه تحويل شده علامتگذاري نمايند.
 كليه سؤالات آزمون عمومي (دفترچه شماره 1) و اختصاصي (دفترچه شماره 2) داوطلبان در هر يك از پنج گروه آزمايشي، شخصي‌سازي شده و شماره داوطلبي، نام خانوادگي و نام هر داوطلب بر روي جلد دفترچه آزمون وي درج گرديده است. اين دفترچه‌ها داراي تنوع بوده و در انواع A، B، C و D تقسيم مي‌گردند. پاسخنامه و دفترچه آزمون عمومي(دفترچه شماره 1) داوطلبان كليه گروههاي آزمايشي در يك بسته‌نايلوني و دفترچه‌هاي آزمون اختصاصي (دفترچه‌هاي شماره 2 و 3) نيز هريك در بسته‌هاي نايلوني جداگانه تحويل داوطلبان خواهد شد. لازم به توضيح است كه دفترچه‌ مربوط به داوطلبان اقليتهاي مذهبي (غيراسلام) و يا متقاضي زبان غيرانگليسي در كليه گروه‌هاي آزمايشي در دروس عمومي، دفترچه مربوط به زبان تخصصي آلماني و فرانسه در گروه آزمايشي زبان‌هاي خارجي و دفترچه‌هاي شماره 3 در گروه آزمايشي علوم تجربي (سؤالات درس بهياري) و در گروه آزمايشي علوم انساني (سؤالات درس اصول عقايد و فقه) نيز شخصي‌سازي شده ومشخصات داوطلبان بر روي جلد دفترچه درج گرديده است.   
هـ-  قانون رسيدگي به تخلفات و جرايم در آزمونهاي سراسري
ماده 5- تخلفات وجرايم در اين قانون مشتمل بر موارد زير است:
الف- ارتكاب هرگونه عملي كه موجب بي‌نظمي در برگزاري آزمون گردد يا همراه داشتن هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
ب- ارتكاب هرگونه عمل خلاف مقررات كه آزمون داوطلب را از نظر علمي خدشه دار سازد از قبيل :
1- ارائه مدرك يا گواهي مجعول يا تصوير گواهي مجعول براي شركت در آزمون.
2- تباني با داوطلبان يا افراد خارج از حوزه امتحاني يا دست‌اندركاران آزمون از قبيل عوامل اجرايي و طراحان سوال براي تخلف در آزمون.
3- ثبت‌نام در آزمون با هويت مجعول يا شركت در جلسه آزمون به جاي داوطلب اصلي.
ج- استفاده از هرگونه وسيله غيرمجاز از قبيل وسايل ارتباط الكترونيكي و دستگاههاي حافظه‌دار.
د- كمك به داوطلب خارج از ضوابط برگزاري آزمون جهت پاسخ به سوالات.
هـ- دسترسي غيرمجاز به اطلاعات مربوط به داوطلبان يا استفاده غير مجاز از آنها.
و- هرگونه تغيير غيرمجاز سوالات، اوراق و پاسخنامه‌هاي داوطلبان يا ساير مدارك و دفاتر مربوط به آزمون.
ز-افشاي سوالات آزمون يا تلاش در جهت دستيابي و افشاي آن يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون به هر نحو.
ح- خريد يا فروش سوالات آزمون يا پاسخ آنها يا شركت يا معاونت در اين امر قبل يا حين برگزاري آزمون اعم از اينكه سوالات يا پاسخ آنها واقعي يا غيرواقعي باشد.
ماده 6- هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات، صلاحيت صدور حكم به مجازاتهاي زير را درباره متخلفان دارند:
الف- در مورد مشمولان بند (الف) ماده (5): اخطار كتبي با درج در پرونده داوطلب و اعلام به مراجع ذيربط يا محروميت از گزينش در آزمون همان سال.
ب- در مورد مشمولان بند (ب) يا بند (ج) ماده (5): محروميت از گزينش علمي در آزمون همان سال و ابطال قبولي داوطلب در همان سال و محروميت از شركت در آزمون از يك تا ده سال بعد.
تبصره- آراء هيأت‌هاي بدوي جز در مورد مشمولان بند (الف) ماده (6) اين قانون قابل تجديد نظر خواهي در هيأت تجديد نظر رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مي‌باشد.
ماده 7- در مورد مشمولان بندهاي (د)، (هـ)، (و) (ز) و (ح) ماده (5) هيأت‌هاي رسيدگي متهم را براي رسيدگي و اعمال جزاي نقدي از ده ميليون (000/000/10) ريا ل تا يك ميليارد (000/000/000/1) ريال يا حبس از يك تا پنج سال يا هر دو مجازات به محاكم دادگستري معرفي مي‌نمايند.
ماده 8 – ارتكاب هر يك از اعمال موضوع ماده (5) چنانچه در قالب عضويت در يك گروه يا شبكه باشد موجب تشديد مجازات مي‌شود و تشكيل دهنده و سركرده گروه يا شبكه به حداكثر مجازات محكوم مي‌گردد. مجازات هر يك از اعضاء كه در ارتكاب تخلفات و جرايم فوق دخالتي نداشته باشند حسب مورد حداقل مجازات ذكر شده براي مرتكب مي‌باشد.
ماده 9- رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها مانع از رسيدگي برابر ساير قوانين جزايي يا رسيدگي در هيأت‌هاي رسيدگي به تخلفات اداري يا هيأت‌هاي انتظامي اعضاي هيأت علمي يا كميته‌هاي انضباطي دانشجويان نيست و مرتكب علاوه بر مجازات مندرج در مواد (6) و (7) اين قانون به مجازات مقرر در ساير قوانين و مقررات محكوم مي‌گردد.
ماده 10- در صورت محكوميت قطعي فردي به يكي از مجازاتهاي مندرج در اين قانون، به استثناي مجازات مندرج در بند (الف) ماده (6)، هيات رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها، قبولي وي در آزمون را ابطال مي‌نمايد. در اين صورت موسسه آموزشي مربوط از صدور و اعطاي هرگونه گواهي يا مدرك به وي خودداري خواهد نمود و چنانچه گواهي فارغ‌التحصيلي به وي اعطاء شده باشد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري يا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا وزارت آموزش و پرورش يا دانشگاه آزاد اسلامي ملزم به ابطال آن گواهي مي‌باشند.
ماده 11- چنانچه با بررسي‌هاي فني و علمي، بين نمرات و رتبه اكتسابي داوطلبي و سوابق تحصيلي وي مغايرتهاي غيرمتعارف مشهود و اساسي از قبيل عدم تطابق معدل ديپلم و دوره پيش‌دانشگاهي با رتبه و نمره اكتسابي در آزمون وجود داشته باشد، با تأييد هيأت‌هاي بدوي رسيدگي به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب در يك يا چند درس عمومي و اختصاصي امتحان مجدد به عمل مي‌آيد. تعيين وضعيت نهايي آزمون اين داوطلب، بر اساس نتايج حاصل از امتحان مجدد بر عهده هيأت بدوي مي‌باشد.
ماده 12- هر موسسه يا آموزشگاه علمي و آموزشي كه براي افزايش آمادگي داوطلبان شركت در آزمون‌هاي مورد بحث اين قانون فعاليت مي‌كند چنانچه در تخلفات ماده (5) مشاركت داشته باشد مجوز تاسيس آن لغو مي‌شود و مديران مسوول آنها علاوه بر محروميت دائمي از تاسيس و اداره اين گونه مراكز به مجازات‌هاي پيش‌بيني شده در اين قانون و ساير قوانين محكوم مي‌شوند و چنانچه موسسه يا آموزشگاه فاقد مجوز باشد مجازات مديران مسوول آنها حداكثر مجازات مندرج در ماده (6) مي‌باشد.
تبصره- در مورد آموزشگاههايي كه فاقد مجوز باشند علاوه بر اقدام مراجع قانوني ذيربط مدعي‌العلوم نيز مي‌تواند راساً نسبت به اعلام جرم و پيگيري تخلفات آنان اقدام نمايد.
درخاتمه‌ اضافه‌ مي‌ نمايد كه‌ واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌ آزمون‌ سراسري‌ سال 1391 براي‌ كليه‌ داوطلبان‌ همه‌ روزه‌، بغير از ايام تعطيل از ساعت‌ 8 الي‌ 12 و از ساعت‌ 13 الي‌ 16 آماده‌ پاسخگويي‌ به‌ سوالات‌ مي‌ باشد . لذا داوطلبان‌ درصورت‌ نياز مي‌توانند با شماره‌ تلفنهاي‌  99-88923595 به‌ طور مستقيم‌ (واحد پاسخگويي‌ غيرحضوري‌آزمون‌ سراسري‌ سال‌ 1391 ) با روابط‌ عمومي‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور تماس‌ و يا با بخش پاسخگويي اينترنتي سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني
www.sanjesh.org در ميان بگذارند.

دريافت جدول شماره 1- شهرستان و يا بخش محل اجراي آزمون داوطلبان متقاضي شركت در  آزمون سراسري سال 1391 براي داوطلبان گروههاي آزمايشي علوم رياضي وفني ،علوم تجربي ، علوم انساني ، هنر و زبانهاي خارجي براساس شهرستان محل اقامت فعلي آنان در تقاضانامه ثبت‌نام فايل PDF

دريافت جدول شماره 2ـ  نشاني محل رفع نقص كارت شركت در آزمون داوطلبان گروه‌هاي آزمايشي علوم رياضي و فني، علوم تجربي، علوم انساني، هنر و زبانهاي خارجي آزمون سراسري سال 1391 فايل PDF

 

جدول‌ شماره‌ 3 -نشاني‌ محل رفع نقص كارت شركت در آزمون براي‌ داوطلبان‌ گروههاي‌آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ وفني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم‌ انساني‌، هنروزبانهاي‌ خارجي‌سال 1391 كه‌ شهرستان محل برگزاري آزمون و رفع نقص كارت ورودي آنان براساس جدول شماره 1 و 2 شهرستان تهران مي‌باشد.
محل رفع نقص كارت شهرستان تهران
دوشنبه 5/4/1391
سه‌شنبه 6/4/1391
صبح‌ ازساعت‌ 8 تا 12
عصرازساعت‌ 14 تا18
صبح‌ ازساعت‌ 8 تا 12
عصرازساعت‌ 14 تا18
مركز آموزشهاي نيمه حضوري و تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي
(حوزه خواهران)
كليه متولدين سال 1361 و سالهاي قبل از آن
كليه متولدين سالهاي 1362،1363، ،1364 ، 1365،1366 و 1367
كليه متولدين سالهاي 1368 ،1369 و 1370
كليه متولدين سال 1371
 
دانشگاه تربيت معلم تهران
(حوزه خواهران)
كليه متولدين سال 1372 با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
 
كليه متولدين سال 1372 با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
 
كليه متولدين سال 1373 و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
 
كليه متولدين سال 1373 و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
 
دانشگاه صنعتي اميركبير
(حوزه برادران )
كليه متولدين سال 1361 و سالهاي قبل از آن
كليه متولدين سالهاي
1363،1362، ،1364 ، 1365،1366 و 1367
كليه متولدين سالهاي
1368،1369 و 1370
كليه متولدين سال 1371
 
دانشگاه علم و صنعت ايران
 (حوزه برادران)
كليه متولدين سال 1372 با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
 
كليه متولدين سال 1372 با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
 
كليه متولدين سال 1373 و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (الف) تا (س)
 
كليه متولدين سال 1373 و سالهاي بعد از آن با حرف اول نام خانوادگي (ش) تا (ي)
 
 

الف-حوزه خواهران:
1- مركز آموزشهاي نيمه حضوري و تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي ـ تهران ـ خيابان كارگر جنوبي ـ پايين‌تر از چهارراه لشگر ـ جنب پمپ بنزين ـ مركز آموزشهاي نيمه‌حضوري و تخصصي دانشگاه علامه طباطبايي
2-دانشگاه تربيت معلم تهران- خيابان شهيدمفتح- نرسيده به خيابان انقلاب- شماره 49
 
ب-حوزه برادران:
1-دانشگاه صنعتي اميركبير(پلي تكنيك سابق)- خيابان حافظ- مقابل خيابان سميه
2-دانشگاه علم وصنعت ايران- ميدان رسالت – خيابان هنگام – خيابان دانشگاه علم و صنعت ايران

تگ هاي مطلب: تاریخ, توزیع, کارت ورود به جلسه, کنکور سراسری, سال 91
منبع خبرسایت سازمان سنجش
اشتراک گذاري در:تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
دریافت رایگان اخبار کنکور از طریق ایمیل
تبلیغات متنی