سایت کاریابی جویا کار

آیا کافی نت یا دفتر خدمات اینترنتی دارید؟
همین حالا اینجا کلیک کنید

سازمان سنجش طی اطلاعیه ای ثبت نام آزمون کاردانی به کارشناسی سال 94 دانشگاه های دولتی ، غیر انتفاعی و آزاد را تمدید کرد و همچنین برخی اصلاحات دفترچه را اعلام نمود:

يرو انتشار دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394 از طريق پايگاه اطلاع‌رساني اين سازمان، ضمن اعلام تمديد مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون مذكور تا ساعت 24 روز چهار‌شنبه 13994/3/13 به اطلاع آن‌دسته از داوطلباني كه موفق به ثبت‌نام و انتخاب رشته نشده‌اند مي‌رساند، در مهلت تعيين شده‌ مي‌توانند پس از مطالعه دقيق مندرجات دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته و اين اطلاعيه، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب كدرشته‌محل‌هاي مورد علاقه خود اقدام كنند. ضمناً آن‌دسته از داوطلباني كه قبلاً ثبت‌نام و انتخاب رشته خود را انجام داده‌اند، درصورت تمايل مي‌توانند با توجه به مندرجات اين اطلاعيه نسبت به ويرايش كدرشته‌محل‌هاي انتخابي خود اقدام نمايند.
 
الف - كد رشته‌محل‌هاي جديد:
103- بهداشت عمومي
دوره
تحصيلي
كد رشته
محل
نام دانشگاه يا موسسه آموزش عالي محل تحصيل
ظرفيت پذيرش نيمسال
جنس پذيرش
توضيحات
اول
دوم
زن
مرد
روزانه
4617
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
(محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سلامت شهرستان ورامين)
-
20
زن
مرد
- عدم امكان واگذاري خوابگاه 
- عدم امكان انتقال به ساير دانشكده‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
روزانه
4618
دانشگاه علوم پزشكي گيلان
(محل تحصيل دانشكده بهداشت رشت)
-
20
زن
مرد
 
114- فوريت‌هاي پزشكي
روزانه
4619
دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
(محل تحصيل مجتمع آموزش عالي سلامت شهرستان ورامين)
-
20
-
مرد
 نيمه‌متمركز
- عدم امكان واگذاري خوابگاه 
- عدم امكان انتقال به ساير دانشكده‌هاي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي
210- مهندسي تكنولوژي نرم‌افزار كامپيوتر
غيرانتفاعي
4626
مؤسسه غيرانتفاعي رهنما - اهواز
80
-
زن
مرد
 
210- مهندسي تكنولوژي سخت‌افزار كامپيوتر
غيرانتفاعي
4625
مؤسسه غيرانتفاعي رهنما - اهواز
80
-
زن
مرد
 
215- مهندسي تكنولوژي مكانيك خودرو
غيرانتفاعي
4627
مؤسسه غيرانتفاعي رهنما - اهواز
80
-
زن
مرد
 
307- علمي – كاربردي توليد و بهره‌برداري از گياهان دارويي و معطر
روزانه
4620
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور
30
-
-
مرد
 
روزانه
4621
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور
-
30
-
مرد
 
نوبت دوم
4622
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور
30
-
-
مرد
 
نوبت دوم
4623
آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور
-
30
-
مرد
 
702- علمي – كاربردي بهداشت مواد غذايي با منشأ دامي
غيرانتفاعي
4624
مؤسسه غيرانتفاعي آفاق - اروميه
80
-
زن
مرد
 
            ­­­
ب- اصلاحيات مربوط به  برخي از كد رشته‌محل‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته:
1- مؤسسه غير انتفاعي رسام (ويژه خواهران) – كرج، در كد رشته‌محل‌ 2026 مندرج در صفحه 43 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي منحصراً از بين داوطلبان زن دانشجو مي پذيرد. لذا داوطلبان مرد مجاز به انتخاب كد رشته‌محل مذكور نمي‌باشند.
2- كد رشته‌محل‌هاي 3384 ، 3385 ، 3390 و 3391 مندرج در صفحه 60 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي- است. لذا در كد رشته‌محل‌هاي مذكور پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.
3- آموزشكده كشاورزي پسران نيشابور در كد رشته محل‌هاي 3342 ، 3343 ، 3346 و 3347 مندرج در صفحه 60 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي، براي گرايش زراعت دانشجو مي‌پذيرد.
4- نيمسال پذيرش دانشجو در كد رشته‌محل 1314 براي دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران – دكتر شريعتي (مندرج در صفحه 33 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي)،  با همان 30 نفر ظرفيت پذيرش به نيمسال اول تغيير يافته است.
5- نيمسال پذيرش دانشجو در كد رشته‌محل 1352 براي دانشكده فني و حرفه‌اي دختران تهران – دكتر شريعتي (مندرج در صفحه 34 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي)، با همان 30 نفر ظرفيت پذيرش به نيمسال دوم تغيير يافته است.
6- ظرفيت پذيرش دانشجو در هر يك از كد رشته‌محل‌هاي 2454 و 4365 مؤسسه غير انتفاعي مجازي ايرانيان- تهران(مندرج در صفحات 48 و 74 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته‌هاي تحصيلي)  از 80 نفر به 120 نفر افزايش يافته است.
7- ظرفيت اختصاص يافته به هر يك از دو جنس پذيرش زن و مرد در تعداد 15 كد رشته‌محل مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته، به شرح جداول ذيل تغيير يافته است.
 
- مهندسي تكنولوژي الكترونيك204
توضيحات
جنس پذيرش
ظرفيت پذيرش نيمسال
 
كد رشته‌محل
دوره تحصيلي
مرد
زن
دوم
اول
 
36
24
-
60
دانشگاه بيرجند (محل تحصيل دانشکده فنی فردوس)
1278
روزانه
204 - مهندسي تكنولوژي برق – قدرت
 
45
15
-
60
دانشگاه بيرجند (محل تحصيل دانشکده فنی فردوس)
1471
روزانه
210 - مهندسي تكنولوژي نرم افزار كامپيوتر
 
30
50
-
80
موسسه غير انتفاعي چرخ نیلوفری آذربایجان - تبريز
2308
غيرانتفاعي
307- مهندسي توليدات گياهي
 
13
12
-
25
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي بردسیر)
3340
روزانه
 
13
12
-
25
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي بردسیر)
3344
نوبت دوم
 311 -مهندسي علوم و صنايع غذايي
 
13
12
-
25
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي بردسیر)
3427
روزانه
 
13
12
-
25
دانشگاه شهيد باهنر - كرمان (محل تحصيل مركز آموزش عالي بردسیر)
3431
نوبت دوم

ج- اصلاحيه شرايط و ضوابط ثبت‌نام و اعلام شرايط و ضوابط و نشاني برخي از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي:
براساس اعلام سازمان امور دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، شرط دارا بودن معدل كل دوره كارداني حداقل 14 از 20 براي ثبت‌نام و شركت اتباع غير ايراني در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394 (موضوع رديف‌هاي 11 و 12 از شرايط مندرج در صفحات 6 و 7 دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته آزمون مربوط) از شرايط و ضوابط ثبت‌نام و شركت اتباع غير ايراني در آزمون مذكورحذف گرديده است. لذا كليه اتباع غير ايراني دارنده مدرك كارداني مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و يا شوراي عالي انقلاب فرهنگي درصورت دارا بودن ساير شرايط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنماي ثبت‌نام و انتخاب رشته، مجاز به ثبت‌نام و شركت در آزمون كارداني به كارشناسي ناپيوسته سال 1394 مي‌باشند.
دانشگاه بيرجند: آموزشكده كشاورزي سراوان و دانشكده فني فردوس وابسته به اين دانشگاه فاقد خوابگاه ملكي مي باشند و دانشجويان در طول دوره تحصيلي بايد از خوابگاه‌هاي خودگردان استفاده نمايند كه حداقل قيمت ماهيانه مبلغ 600,000 ريالمي‌باشد.
نشاني مؤسسه غير انتفاعي راهبرد شمال – رشت: رشت،جاده لاكان،بلوار پروفسور سميعي،500 متر بالاتر از پل طالشان،كد پستي 4193165151
شرايط و ضوابط و نشاني مؤسسه غير انتفاعي رسالت – كرمان: اين مؤسسه داراي تسهيلاتي از قبيل بيمه دانشجويي، تقسيط در پرداخت شهريه، اعطاي وام دانشجويي و امكانات رفاهي شامل خوابگاه (به صورت خودگردان و تحت نظلرت مؤسسه) مي‌باشد. داوطلبان براي كسب اطلاعات بيشتر مي‌توانند به پايگاه اينترنتي اين مؤسسه به نشاني www.resalatkerman.ir مراجعه نمايند.   نشاني: كرمان، انتهاي خيابان گلدشت، نبش خيابان عباد ، تلفن 33210007 – 33210001 ، نمابر 33227767
شرايط و ضوابط و نشاني مؤسسه غير انتفاعي سمنگان – آمل: در اين مؤسسه به دانشجويان ممتاز هر رشته براساس مصوبه هيأت امنا تخفيف شهريه تعلق خواهد­گرفت. نشاني: آمل، خيابان طالقاني، اباذر11، كدپستي 4615677995 ، تلفن 44251495 و44251493 – 011 ، نمابر 44221248 - 011
 
شرايط و ضوابط و نشاني مؤسسه غير انتفاعي هدف – ساري: 1- داوطلباني كه اين مؤسسه را به‌عنوان اولويت اول تا سوم خود انتخاب كرده باشند، از تخفيف شهريه ثابت در نيمسال اول برخوردار خواهند شد. 2- براي دانشجويان برتر علمي اول تا سوم هر نيمسال (در هر مقطع و رشته تحصيلي) و نيز نفرات برتر مسابقات علمي، فرهنگي، هنري و ورزشي، 10 الي 30 درصد تخفيف شهريه ثابت در نظر گرفته مي‌شود. 3- فرزندان شهداء، آزادگان و جانبازان بالاي 25 درصد با ارائه تأييديه از بنياد شهيد و امور ايثارگران شهرستان ساري از 100 درصد تخفيف شهريه برخوردار خواهند شد. 4- به دانشجويان متقاضي، تسهيلات وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان ارائه خواهد شد. 5- دانشجويان از مشاورين تحصيلي، روانشناختي، بهداشتي و پزشكي مجرب بهره‌مند خواهند شد. 6- سرويس اياب و ذهاب و امكانات ورزشي رايگان براي دانشجويان مهيا مي باشد.7- خوابگاه خودگردان براي اسكان دانشجويان دختر و پسر در داخل شهر ساري مهيا مي‌باشد. نشاني: ساري، بلوار فرح‌آباد، كيلومتر 5 جاده دريا، تلفن 3- 33033971- 011 ،  نشاني اينترنتي www.hadaf.ac.ir ، پست الكترونيكي info@hadaf.ac.ir

تگ هاي مطلب: کنکور کاردانی به کارشناسی 94, کاردانی به کارشناسی, کاردانی به کارشناسی بدون آزمون, کارشناسی ناپیوسته, دانشگاه آزاد, تمدید مهلت ثبت نام, تمدید مهلت انتخاب رشته
اشتراک گذاري در:تلگرام کلوب فيس نما لينکداين گوگل پلاس توئيتر فيس بوک
ارسال نظر
عکس خوانده نمی شود
دسته بندی ها
دریافت رایگان اخبار کنکور از طریق ایمیل
تبلیغات متنی