کانال های تلگرام کندو

برای عضویت در کانال فرهنگیان در تلگرام کلیک کنید

دانلود درس پژوهی ریاضی پایه اول آموزش عدد8

دسته بندي: مقالات / تحقیقات فرهنگیان / درس پژوهی
29 بهمن

آموزش عدد8

نام درس:ریاضی موضوع:آموزش عدد 8 پایه:اول مدت :20دقیقه تعداد فرا گیر:20 نفر مکان :مدرسه شیوه تدریس:دانش آموز محوری هدف کلی: دانش آموزان با عدد 8 آشنا شوند هدف جزئی : 1.نماد عداد 0-8را بشناسد 2.به مفهوم عدد 0-8پی ببرد 3. به مفهوم افزایش یک مجمعه پی ببرد هدف رفتاری: با توجه به اینکه فراگیران تا صفحه 74خوانده اند بتوانند: 1.اعداد1تا7را میدانند و میشناسند 2.عدد قبل از 8را که7است رامیشناسند 3.دانش آموزان میتوانند به اعداد 1تا 7 را به ترتیب بنویسند. 4.دانش آموزان باید بتوانند عدد8را بنویسید مواد ووسایل آموزشی: گروه بندی – کارت صد آفرین-تخته- کتاب ریاضی-چینه ها –وسایل داخل کیسه – فلش کارت اعداد روش تدریس: یاد دهی و یادگیری – قصه گویی-نمایش – پرسش و پاسخ – کار گروهی فعالیت آغازین: سلام و احوال پرسی گرم و صمیمی با دانش آموزان می نماید. حضورو غیاب دانش آموزان –دیدن تکالیف-رسیدگی به تکالیف – پرسش ازدرس گذشته .تالیف برای دانش آموزان. شکل سازی دانش آموز با عدد 7 است. تکالیف را نگاه کرده و نکات مثبت را مورد تشویق و غلط ها را برای آنها توضیح میدهیم و درباره درس گذشته ازآنها سوال میکنیم. آماده سازی و ایجاد انگیزه: برای دانش اموزان قصه وداستانتعریف کرده و دراین زمان که عکس 5 زنبور زرد و 2زنبور قرمز را به تابلو چسبانده واز آنها سوال میکنیم مثلا چند تا زنبور زرد داریم . چند تا قرمز. 5تا زنبور زرد و دوتا زنبور قرمز می گردد چند تا………..تا به آموزش عدد 8برسیم گروه بندی: دانش آموزان را گروه بندی میکنیم(اختیاری) ارزشیابی شخیصی:سپس گام به گام میزان فراگیری را مورد سنجش قرار میدهیم گام اول: ازدانش آموز خواسته می گردد :به سوالات زیر پاسخ دهند. 5تا لیوان قرمز و 3تا لیوان آبی می گردد ,چند تا 5تا کلاه سبز و 3تا کلاه قرمز می گردد ,چند تا گام دوم : برای دانش آموزان درباره عدد 8 یک قصه میگویم گام سوم: از دانش آموزان خواسته می گردد عدد 8 را در خانه تمرین کنند. ارزشیابی تکوینی: در حین تدریس نمونه هایی می دهیم تا آنها تمرین کنند. پرسش هایی که می گردد 5تا کلاه داشتم 3تاهم بیاید روشمی گردد چند تا جمع بندی:از دانش آموزان پرسیده می گردددرس امروز چی بود: چه فهمیدید درباره عدد 8بود ازپلیین به بالاوبعد به سمت پایین ارزشیابی پایانی: ازدانش آموزا خواسته می گردد که عدد 8 تمرین کند. تکلیف : عدد 8 را درخانه تمرین کنند

آنچه در این مجموعه وجود دارد:چکیدهمقدمه بیان مسئلهتبین ضرورت و اهمیت موضوعیک دوره درس پژوهیبرنامه ریزی درس پژوهشیاهداف کلیهدف درس پژوهیحیطه عاطفینحوه تقسیم کارویژگی های طرح درس ( سناریو )زمان بندي نحوه اجرا چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن هاارزشیابی تدریسطرح درستدریس اول*بازاندیشی و تجدید نظر براساس تفکر گروهجلسه دوم درس پژوهیتعیین امکانات مورد نیازارزشیابی تدریس معایب تدریس :چالش های فرا روی گروه و راهکارهای گروه برای مقابله با آن هاروش تعیین اثربخشی نتایج اجرایی درس پژوهیارایه گزارش پایانیدیدگاه اعضای شرکت کننده در درس پژوهی پیرامون نقاط قوت و ضعفراهبرد های یاد دهی – یادگیری ابزار و امکانات مورد نیاز گروهچالش های فرا روی گروه : روش تعیین اثر بخشی نتایج اجرای درس پژوهی:امکانات مورد نیاز گروهنتایج حاصله:فهرست منابع و مآخذ :

تگ هاي مطلب: دانلود درس پژوهی اول دبستان, درس پژوهی اول ابتدایی, درس پژوهی ریاضی اول دبستان
قيمت فايل:3000 تومان
تعداد صفحات:25
خريد فايل word
دسته بندی ها